Общи условия за организирано пътуване
1. Записване за пътуване. Обхват на договора.
1.1.Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора.

Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване и авансово плащане.
1. 2. Договорът важи единствено по отношение на описаните в раздел ІІІ услуги. Предоставянето на допълнителни услуги се извършва

по отделно споразумение между страните и за тях потребителят дължи отделно заплащане. В случай, че допълнителна

туристическа услуга не може да бъде осъществена поради обективни обстоятелства, туроператорът възстановява на

туриста пълния размер на платената цена за нея и не дължи други обезщетения или неустойки. Неосъществяването на допълнителна

услуга не може да доведе до отказ от страна на туриста от договора за туристическо пътуване.
1. 3. Туроператорът съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ No 1107 от 2006г. относно правата на хората с

увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Потребителят е длъжен да уведоми

туроператора при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише

съответните обстоятелства в раздел IV.
2. Визи.
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в

писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид, да съдейства на Потребителя, като

му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, подготвя и внася документите му в съответното

посолство, срещу съответната такса за  услугата. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите от

съответното посолство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите

или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се  счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството/съответните упълномощени за целта

органи и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството/съответните упълномощени за целта органи, платените от

Потребителя такси за издаване на визата не се възстановяват. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на

Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
2. 3. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се съдържа в допълнително

предоставената от туроператора информация.
2. 4. Туроператорът издава ваучер за организираното пътуване при заплащане на пълния размер на цената от страна на потребителя.

Потребителят е длъжен да носи със себе си ваучера по време на пътуването.
2. 5. Туроператорът има право да анулира пътуването без да дължи неустойки или обезщетения, ако туристът не разполага с

редовни документи.
2. 6. Посочените в настоящия договор и в допълнителната информация по т. 2. 3. изисквания са валидни за граждани на Република

България; туристи – граждани на други държави, са длъжни сами да проверяват и изпълняват изискванията за паспортен и визов режим на

страната, в която ще се осъществи пътуването. При неспазване на тези изисквания, туроператорът не носи отговорност.
З. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на Туроператора по курс продава на Булбанк в

деня на плащането.
3.2. Авансово плащане. Ако не е упоменато друго, размерът на авансовото плащане е 50% от общата цена. Потребителят

внася авансовото плащане в момента на подписването на настоящия договор.
3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Увеличение на цената е възможно при наличие на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при

промяна на стойността на транспортните разходи, изменение размера на таксите, свързани с пътуването, промяна

на валутните курсове, възникнали след подписването на договора, при спазване на условията на чл. 34, ал. 2 и 3 на Закона за туризма.
3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни

от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.
4. Права и задължения на страните:
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните

условия на застрахователните дружества Армеец, или Алианц България. или АIG, или ОРЕЛ, или QВЕ, или ДЗИ или Булстрад

Лайф и други и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването, разходите за тези застраховки

се поемат от потребителя.
4.2. Туроператорът има право едностранно и без предизвестие да развали настоящия договор, ако потребителят не извърши

плащанията, предвидени в настоящия договор, в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на

своите задължения . Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но

не е извършил в установените  срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 ЗТ със застрахователна компания ЗАД „АРМЕЕЦ”, гр.

София 1000, ул. „Стефан
Караджа” No2, тел: (02) 811 91 00, факс (02) 811 91 03. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди

началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1- при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в

съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България, 4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което

ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със

заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава

нотариално заверено сьгласие от другия родител). 4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува и указанията на туроператора и/или неговите местни представители по време на пътуването.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине
съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на
всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на
разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и
приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. В случай, че лицето, на което е
прехвърлено пътуването, е от противоположния пол и от това възникне необходимост от настаняване в единична стая, каквато не е предвидена в пакета,
то автоматично с прехвърлянето за потребителя възниква задължение за доплащане на разликата в цената. В случай на отказ от заплащане, това се
приравнява като едностранен отказ от пътуването от страна на туриста поради негова вина.
5. Отговорност на Страните:
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на една или повече от услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на
Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни
договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези
ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници в указания срок, или ако отмяната се дължи на
непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на Потребителя всички платени суми,
без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически
разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които
не зависят от Туроператора, а именно:
забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, промяна в разписанието на полетите, анулация или прекъсване на
пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат
виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на
пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и др.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се
дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при
добросъвестно изпълнение на задълженията им, като лоши метрологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и
други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови
обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след
подписване на договора, дефект на превозно средство и др. подобни;
В тези случаи туроператорът си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, без да дължи
неустойки или обезщетения.
5. 6. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора от страна на туриста и/или на
потребителя.
5. 7. Туроператорът не носи отговорност, ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради хулиганско или друг вид обществено неприемливо
поведение на туриста, е отказано изпълнението на част от услугите, включени в програмата или се е наложило туристът да бъде изцяло отстранен от
програмата.
5. 8. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица. 5. 9.
Туроператорът не носи отговорност пред туриста за съхранение на личния му багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в хотела
или в превозното средство. В тези случаи екскурзоводът или друг представител на туроператора съдейства на пострадалия, като това съдействие не може
да води до нарушаване на туристическата програма. Търсене на забравени или загубени вещи се извършва от туриста самостоятелно и е за негова сметка.
5. 10. Туроператорът не дължи обезщетение на турист, който се е отказал по собствено желание или по друга, независеща от туроператора причина, от
част от включените в програмата услуги.
5. 11. Туроператорът не носи отговорност за консумацията на храни и напитки, които не са включени в пакета, съгласно настоящия договор, независимо
дали са заплатени от туриста или от друго лице.
5. 12. Туроператорът има право преди началото на пътуването едностранно да прекрати настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в
случай, че прецени, че съществува сериозен и основателен риск туристът да възприеме по време на пътуването агресивно поведение или по друг начин с
поведението си да причини сериозно неудобство на останалите туристи от групата, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни
или общински служители в приемащата страна. В този случай на потребителя се дължи връщане на всички платени преди прекратяване на договора
суми.
5. 13. По време на пътуването туристът е длъжен да спазва законите и другите задължителни правила в приемащата държава, да уважава местните
обичаи, начин на живот и обичайни правила за поведение. Туроператорът, при необходимост, ще даде на туриста допълнителни указания в тази насока.
5. 14. Туроператорът не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от
туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или
поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.
5. 15. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или
прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си
създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или
общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от
потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди, в случай, че те
надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.
5. 16. Туристът е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва
в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. Туроператорът не
носи отговорност за пропуснати трансфери, поради закъснение на туриста или за не предоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен
вид на туриста. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за
сметка на туриста.
5. 17. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно
Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението
от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в
действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и надеждно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или
заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория, без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от
същата или по-висока категория или класа или разписание на полети, не се счита за промяна на Договора.
5. 17.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5. 17.2. В случая на т. 5.17, Потребителят може да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира една от
следните възможности:
Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в
цената между отмененото и предложеното пътуване;
Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 30-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5. 18. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Потребителят дължи следните неустойки:
5. 18.1. при пътуване в чужбина:
а) от 60 до 45 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването
б) от 44 дни до 20 дни преди датата на пътуването – 85 % от общата стойност на пътуването
в) от 19 дни до датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването
г) в случай, че настъпи анулация в срок, различен от гореупоменатите, същата се разглежда според условията на конкретната оферта
д) Туроператорът предлага допълнителна застраховка при отказ от пътуване в чужбина поради медицински причини. С подписването на настоящия
договор Потребителят декларира, че такава застраховка му е била предложена.
е) разходите по всички издадени към датата на настъпилата анулация самолетни, автобусни и други билети не подлежат на пълно или частично
възстановяване.
ж) в случаите, когато резервацията е по промоция за ранни записвания – клиентът няма право на промяна на датите на пътуване, имената на пътуващите,
хотелът и превозното средство. В случай на промяна, неустойката е в размер на 100% от договорната цена.
5. 18. 2. при пътуване в страната:
а) от 30 до 20 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването
б) от 19 дни до 7 дни преди датата на пътуването – 85 % от общата стойност на пътуването
в) от 6 до датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването
г) в случай, че настъпи анулация в срок, различен от гореупоменатите, същата се разглежда според условията на конкретната оферта
д) в случаите, когато резервацията е по промоция за ранни записвания – клиентът няма право на промяна на датите на пътуване, имената на пътуващите,
хотелът и превозното средство. В случай на промяна, неустойката е в размер на 100% от договорната цена
5. 18. 3. Смяна на дата или маршрут на пътуването, след сключване на договора, са възможни, единствено ако туроператорът е в състояние да промени