0700 18 017

- . Manathai Khao Lak Beach Resort. ... 


. . , - . , . , Khun Karoon Sinbaen. , , Pad Thai, . 

4 - 8 
, . 


. . 


 

- .

- . , . .

- - ;

- - . , , , .

- : . 6 ; - - - 30 , , , 1 , 3 ;

, , , , .